News & Events

กระทรวงแรงงาน ออกพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สาระสำคัญครอบคลุมทั้งด้านการจัดระเบียบ การป้องกัน การคุ้มครอง/เยียวยา การบังคับใช้กฎหมายที่มีบทลงโทษรุนแรงเพียงพอ และการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แรงงานต่างด้าวและแรงงานในภาคประมง ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม รวมทั้งได้รับสิทธิแรงงานและสิทธิทางสังคม

 

มิถุนายน 23, 2017

การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ

ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง   การขึ้นทะเบียนแรงงาน […]