โครงการเสริมสร้างกลไกชุมชนเพื่อการยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ได้รับการยอมรับว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกสังคมและเป็นประเด็นที่ต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแก้ไข ดังปรากฏในกติการะหว่างประเทศของสหประชาชาติหลายฉบับ ได้แก่ ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รวมทั้ง ปฏิญญาปักกิ่ง และแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี

สังคมไทยปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนับวันจะรุนแรงมากขึ้น ผู้ถูกกระทำที่เป็นเด็กและผู้หญิงมีจำนวนเพิ่มขึ้น จากคนในครอบครัว    สมาคมฯจัดทำโครงการนี้เพื่อสร้างความตระหนักในปัญหาและผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัว และสนับสนุนให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการแก้ปัญหา ซึ่งในกรุงเทพมหานครมีจำนวนชุมชนกว่า 2,000 ชุมชน โครงการนี้จึงมุ่งเน้นให้ชุมชนต่าง ๆเป็นผู้คิดค้นกิจกรรม หรือโครงการ ในการป้องกัน และแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามสภาพปัญหาของชุมชนนั้นเอง โดยมีกองทุนป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัวของกรุงเทพมหานครสนับสนุนให้สมาคมฯเป็นองค์กรที่ดำเนินการร่วมกับชุมชน 50 แห่ง

กิจกรรม/โครงการที่ชุมชนต่างๆ ทำร่วมกับสมาคมฯเพื่อรณรงค์แก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

ความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างกลไกชุมชนเพื่อการยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

สมาคมฯสนับสนุนให้ 50 ชุมชนใน 30 เขตของกรุงเทพมหานครขับเคลื่อนโครงการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวครอบคลุมลักษณะโครงการ 4 มิติ

  1. มิติการป้องกัน

โครงการที่.ส่งเสริมศักยภาพให้กับองค์กรชุมชนในการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง สืบเสาะติดตาม และช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัว  (จำนวน 12 โครงการ)

  1. มิติการแก้ปัญหา

..โครงการที่ส่งเสริมในการนำความรู้และทักษะมาดำเนินการเพื่อให้เกิดการลดหรือขจัดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

(จำนวน 13 โครงการ)

  1. มิติการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนัก

โครงการที่เสริมสร้างความตระหนักในปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยมุ่งเน้นสร้างกระแสการมีส่วนร่วม และเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของผู้กระทำความรุนแรง ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉยต่อการกระทำความรุนแรงในครอบครัว (จำนวน 18 โครงการ)

  1. มิติการเยียวยาและการส่งต่อ

โครงการที่มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายที่เกิดจากการกระความรุนแรงในครอบครัว และเสริมพลังเหยื่อความรุนแรงและการจัดบริการที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนให้กำลังใจ (จำนวน 7 โครงการ)

Donor

bangkok

กองทุนป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
กรุงเทพมหานคร