News & Events

News & Events

June 24, 2017

รง.ออก พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

กระทรวงแรงงาน ออกพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สาระสำคัญครอบคลุมทั้งด้านการจัดระเบียบ การป้องกัน การคุ้มครอง/เยียวยา การบังคับใช้กฎหมายที่มีบทลงโทษรุนแรงเพียงพอ และการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แรงงานต่างด้าวและแรงงานในภาคประมง ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม รวมทั้งได้รับสิทธิแรงงานและสิทธิทางสังคม  

June 24, 2017

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนต่างด้าว

กฏหมายเกี่ยวกับการจัดหางาน          คนต่างด้าว หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ทำงาน หมายถึง การทำงานโดยใช้กำลังกายหรือความรู้ด้วยประสงค์ค่าจ้าง หรือประโยชน์อื่นใดหรือไม่ก็ตาม ใบอนุญาต หมายความว่า ใบอนุญาตทำงาน ผู้รับใบอนุญาต หมายความว่า  คนต่างด้าวซึ่งได้รับใบอนุญาต ลูกจ้าง  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 9 มาตรา 11 มาตรา 13 (1) และ (2) และมาตรา 14 ให้ทำงานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 15 (เป็นลูกจ้างที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อเป็นประกันค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างกลับออกไปนอกราชอาณาจักร) ผู้รับใบอนุญาต ตามมาตรา 9 หมายความว่า  คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตาม กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  จำแนกเป็น  4 ประเภท ดังนี้ (1)  ประเภททั่วไป  หมายถึง คนต่างด้าวที่เป็นแรงงานที่มีทักษะและทำงานอยู่ในตำแหน่งค่อนข้างสูง หรืออาจ ถูกส่งมาจากบริษัทแม่ในต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย หรือเข้ามาทำงานชั่วคราวในงานที่ต้องใช้ทักษะ และเทคโนโลยีชั้นสูง  เป็นความต้องการผู้ที่มีความสามารถเฉพาะด้าน มีความชำนาญเฉพาะด้าน หรือมีความสามารถ ทางการสื่อสาร (ภาษา) ที่ยังหาคนไทยที่มีความสามารถ  […]

June 23, 2017

การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ

ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง   การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ตามที่กระทรวงแรงงาน ดำเนินการจัดระบบและกำหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติลาว และกัมพูชา   ด้วยการพิสูจน์สัญชาติและให้ได้รับเอกสารแสดงตัวแทนหนังสือเดินทาง ตลอดจนได้รับอนุญาตทำงานในอาชีพกรรมกรและผู้รับใช้ในบ้าน   ทำให้สถานะของแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว และกัมพูชาดังกล่าว   เปลี่ยนเป็นผู้เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย   ส่งผลให้ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวที่ทำงานกับนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป   ต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)   พ.ศ. ๒๕๓๗ และ   (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ยกเว้นลูกจ้างของกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมิได้ใช้ลูกจ้างตลอดปีและไม่มีงานลักษณะอื่นรวมอยู่ด้วย   รวมทั้งลูกจ้างของนายจ้างที่จ้างไว้เพื่อทำงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวเป็นการจรหรือเป็นไปตามฤดูกาล โดยนางจ้างมีหน้าที่ดำเนินการดังนี้   ๑. นายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมแล้ว ให้แจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างคนต่างด้าวที่เป็นผู้ประกันตนตามแบบ สปส.๑-๐๓   ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ลูกจ้างนั้นเป็นผู้ประกันตนพร้อมหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน คือ (๑) ใบอนุญาตทำงาน […]