สมาคมเพื่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนและสิทธิผู้หญิง

สมาคมเพื่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนและสิทธิผู้หญิง

Association for Human Rights and Women’s Rights in Development (AWARD)

 เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ดำเนินการขับเคลื่อนงานทางสังคม ก่อตั้งในปี 2541 ใช้ชื่อว่า  โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้หญิงชุมชนแออัด   ต่อมาพัฒนาเป็น    ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสิทธิผู้หญิง ตามลำดับ  และได้ยกระดับการทำงานให้ครอบคลุมไปถึงผู้หญิงที่ตกอยู่ในภาวะของความยากจนในเมืองและชนบท   ผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงและเหยื่อการค้ามนุษย์จากประเทศเพื่อนบ้าน    เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายการทำงานที่กว้างขวางและครอบคลุม จึงดำเนินการจดทะเบียนเป็นองค์กรนิติบุคคลใช้ชื่อว่า สมาคมเพื่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนและสิทธิผู้หญิง    เมื่อ  8 สิงหาคม 2554  โดยยังคงมุ่งเน้นด้านการพัฒนาและส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงและครอบครัวในชุมชนยากจนทั้งในเมืองและในชนบท และมุ่งปกป้องคุ้มครองผู้หญิงที่อยู่ในภาวะลำบากจากการตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ทั้งจากแรงงาน และงานบริการของผู้หญิงจากประเทศเพื่อนบ้าน คือกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์

ร่วมกับครูประทีปรับบริจาคช่วยชาวเอติที่ประสบแผ่นดินไหว

ผู้เสียหายที่สมาคมฯ ช่วยเหลือ

เหยื่อชาวกัมพูชาที่สมาคมฯ ช่วยเหลือ

เป้าหมายขององค์กร

ส่งเสริมและพัฒนาสิทธิมนุษยชนและสิทธิผู้หญิงระดับรากหญ้าช่วยเหลือผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และเหยื่อของความรุนแรงทุกรูปแบบ

ภารกิจของสมาคมฯ

1.ส่งเสริมให้ผู้หญิงชายขอบรวมกลุ่มแก้ปัญหาความยากจน

2.พัฒนาศักยภาพของผู้หญิงให้มีบทบาทในการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง ชุมชน

3.ร่วมมือกับภาคีทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน รณรงค์ในระดับนโยบายในการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงทุกรูปแบบ

4.ร่วมมือกับองค์กรทั้ง ภาครัฐ  เอกชน และชุมชน ในไทยแลประเทศเพื่อนบ้าน ช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

พัฒนาการขององค์กร

ปัจจุบัน

สมาคมฯ ยังคงดำเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงให้มีบทบาทในการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง ชุมชน อย่างต่อเนื่อง

ปี 2559

สมาคมฯ ได้ลงนาม MOU ณ กรุงปอยเปต ประเทศกัมพูชา

ปี 2558

สมาคมฯ เซ็นต์ MOU กับวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมของชุมชน

ปี 2554

จดทะเบียนในนาม สมาคมเพื่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนและสิทธิผู้หญิง

  • จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
    ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม
ปี 2550

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสิทธิผู้หญิง ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานภาคเอกชนดีเด่นด้านการส่งเสริ สิทธิมนุษยชนของ สตรี จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  รับโล่ประกา เกียรติ คุณ จากพลเอก   สุรยุทธ์  จุลานนท์  นายกรัฐมนตรี

ปี 2545

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสิทธิผู้หญิง

ปี 2544

โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้หญิงชุมชนแออัดได้รับ โล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานที่ให้ความสำคัญ กับงานสตรีในด้านการศึกษาและฝึกอบรมจากคณะกรรมการส่งเสริมและประส่านงาน สตรีแห่งชาติ สำนัก นายกรัฐมนตรี

ปี 2541

ก่อตั้ง โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้หญิงชุมชนแออัด
จัดตั้งเครือข่ายผู้หญิงชุมชนแออัด

 

คณะกรรมการสมาคมเพื่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชน และสิทธิผู้หญิง

  1. นางชลิดา ทาเจริญศักดิ์         นายกสมาคม
  2. ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์      อุปนายกคนที่  1
  3. ศ.วันทนีย์ วาสิกะสิน               อุปนายกคนที่  2
  4. นายสมชาย ช่วยเกลี้ยง          ทะเบียน
  5. นางอรพิน วิมลภูษิต               ประชาสัมพันธ์
  6. นายธนาวัชณ์ แก้วพงศ์พันธุ์   เหรัญญิก
  7. นางประเทือง ช่วยเกลี้ยง       เลขาธิการ