OUR PROJECTS ABOUT US OUR PROJECT

ส่งเสริมให้ผู้หญิงรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาตนเองทั้งระดับครอบครัว ชุมชนและสังคม

พัฒนาศักยภาพของผู้หญิงต่อการมีบทบาทในการพัฒนาสังคมทุกมิติ

ปกป้องคุ้มครองเด็กและผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และความรุนแรงในทุกรูปแบบ

ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของผู้หญิง

LATEST NEWS