Blog

June 24, 2017

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนต่างด้าว

         คนต่างด้าว หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

ทำงาน หมายถึง การทำงานโดยใช้กำลังกายหรือความรู้ด้วยประสงค์ค่าจ้าง หรือประโยชน์อื่นใดหรือไม่ก็ตาม

ใบอนุญาต หมายความว่า ใบอนุญาตทำงาน

ผู้รับใบอนุญาต หมายความว่า  คนต่างด้าวซึ่งได้รับใบอนุญาต

ลูกจ้าง  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 9 มาตรา 11 มาตรา 13 (1) และ (2) และมาตรา 14 ให้ทำงานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 15 (เป็นลูกจ้างที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อเป็นประกันค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างกลับออกไปนอกราชอาณาจักร)

ผู้รับใบอนุญาต ตามมาตรา 9 หมายความว่า  คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตาม กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  จำแนกเป็น  4 ประเภท ดังนี้

(1)  ประเภททั่วไป  หมายถึง คนต่างด้าวที่เป็นแรงงานที่มีทักษะและทำงานอยู่ในตำแหน่งค่อนข้างสูง หรืออาจ ถูกส่งมาจากบริษัทแม่ในต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย หรือเข้ามาทำงานชั่วคราวในงานที่ต้องใช้ทักษะ และเทคโนโลยีชั้นสูง  เป็นความต้องการผู้ที่มีความสามารถเฉพาะด้าน มีความชำนาญเฉพาะด้าน หรือมีความสามารถ ทางการสื่อสาร (ภาษา) ที่ยังหาคนไทยที่มีความสามารถ  หรือมีความชำนาญเข้ามาร่วมงานไม่ได้  หรือเป็นการเข้ามา ทำงานในกิจการที่ตนเองลงทุน หรือกิจการของคู่สมรส หรือกิจการที่ร่วมลงทุน  เป็นต้น  ส่วนใหญ่ทำงานในกิจการ ดังนี้

–  กิจการที่มีการลงทุนตั้งแต่  2 ล้านขึ้นไป
–  กิจการที่มีการลงทุนมากกว่า  30 ล้านขึ้นไป
–  มูลนิธิ/สมาคม/องค์การเอกชนต่างประเทศ

(2)  ประเภทตลอดชีพ  หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งได้รับใบอนุญาตทำงานตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับ ที่ ๓๒๒ ข้อ ๑๐ (๑๐) มีสาระสำคัญว่า “ใบอนุญาตที่ออกให้แก่คนต่างด้าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตาม กฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมืองและทำงานอยู่แล้วก่อนวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ ให้ใช้ได้ตลอดชีวิตของคนต่างด้าวนั้น เว้นแต่คนต่างด้าวจะเปลี่ยนอาชีพใหม่”

(3)  ประเภทแจ้งการทำงาน  หมายถึง  คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมืองเพื่อทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วนที่มีระยะเวลาทำงานไม่เกินสิบห้า วัน และจะทำงานนั้นได้ เมื่อได้มีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบ

(4) ประเภทพิสูจน์สัญชาติ หมายถึง  แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว  และกัมพูชา ซึ่งเดิมคณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ระหว่างรอการส่งกลับอนุญาตให้ทำงานได้  2 งาน คือ งานกรรมกร และคนรับใช้ในบ้าน มีใบอนุญาตทำงานชนิดบัตรสีชมพู และได้รับการปรับเปลี่ยนสถานะจากแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองฯ ให้เป็นแรงงานเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายโดยได้รับการพิสูจน์สัญชาติและได้รับเอกสารรับรองสถานะจากเจ้าหน้าที่ประเทศ ต้นทาง ได้แก่ หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate Of Identity) เป็นต้น เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขออนุญาตทำงาน โดยได้รับใบอนุญาตทำงานเป็นชนิดบัตรสีเขียว

ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 11  หมายถึง  คนต่างด้าวซึ่งยังไม่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยนายจ้างยื่นคำขอรับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมแทน จำแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

(1)  ประเภททั่วไป  หมายถึง คนต่างด้าวที่ เป็นแรงงานที่มีทักษะและทำงานอยู่ในตำแหน่งค่อนข้างสูงหรือเข้ามาทำงานชั่วคราวในงานที่ต้องใช้ทักษะและเทคโนโลยีชั้นสูง  เป็นความต้องการผู้ที่มีความสามารถหรือความชำนาญเฉพาะด้าน หรือมีความสามารถทางการสื่อสาร (ภาษา) ที่ยังหาคนไทยที่มีความสามารถหรือ มีความชำนาญเข้ามาร่วมงานไม่ได้  เมื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วต้องดำเนินการยื่นขอใบ อนุญาต ทำงานภายใน 30 วัน

(2)  ประเภทนำเข้า  หมายถึง  แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างด้าวระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ภาคี  (MOU) โดยขออนุญาตทำงานได้  2 งาน คือ งานกรรมกร และ คนรับใช้ในบ้าน ปัจจุบันทำข้อตกลง (MOU) กับประเทศ ๒ ประเทศ คือ  ลาว  และกัมพูชา

ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 13 (1) และ (2)  หมายถึง คนต่างด้าว ต่อไปนี้

คนต่างด้าวที่ยังไม่เข้ามาในราชอาณาจักร ที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานต้องปฏิบัติ ดังนี้

(1) คนต่างด้าวถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ และ ได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ
(2) เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง แต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 14 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งมีภูมิลำเนาและเป็นคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย  ถ้าได้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง อาจได้รับอนุญาตให้ทำงานบางประเภทหรือลักษณะงานในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลที่กำหนดได้ ทั้งนี้ เฉพาะการทำงานภายในท้องที่ที่อยู่ติดกับชายแดนหรือท้องที่ต่อเนื่องกับท้องที่ดังกล่าว

ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 12  หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายพิเศษ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายอื่น (พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น)

1. ติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยประจำประเทศที่คนต่างด้าวอาศัยอยู่ เพื่อขอคำแนะนำและขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ในหนังสือเดินทางเท่านั้น

2. ให้นายจ้างในราชอาณาจักรยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานแทน

3. เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำงานตามที่ยื่นขอแล้ว จึงเดินทางเข้ามาขอยื่นความจำนงขอรับใบอนุญาตทำงานภายใน 30  วันนับจากวันที่รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้เข้ามาทำงาน  และจะทำงานได้เมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้วเท่านั้น

คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร แล้วประสงค์จะทำงานต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. คนต่างด้าวที่จะขออนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือการนิคมอุตสาหกรรมต้องยื่นขอรับใบอนุญาต ทำงาน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือ 30 วันนับแต่วันที่ทราบการได้รับอนุญาตให้ทำงานตามกฎหมายนั้นๆ

2. คนต่างด้าวไม่ว่าจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรประเภทคนอยู่ชั่วคราว จะทำงานได้ต่อเมื่อ ได้รับใบอนุญาตแล้วเท่านั้น โดยยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานตามแบบที่กฎหมายกำหนด

คุณสมบัติของคนต่างด้าว ที่จะขอใบอนุญาตทำงานได้

1. มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (มิใช่นักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน)

2. มีความรู้ความสามารถในการทำงานตามที่ขอรับใบอนุญาตทำงาน

3. ต้องไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

4. ต้องไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรือน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง

5. ต้องไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว ภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต

คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานแล้ว ต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. มีใบอนุญาตติดตัวไว้หรือมีอยู่ ณ ที่ทำงานในระหว่างทำงานเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา   (ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000.-  บาท)

2.ทำงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตทำงาน (มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับตั้งแต่ 2,000.- บาท ถึง 100,000.- บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

3. ต้องทำงานตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น หากประสงค์จะทำงานอื่น หรือเปลี่ยนท้องที่หรือสถานที่ในการทำงาน ต้องได้รับอนุญาตก่อน (ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000.- บาท)

4 ก่อนใบอนุญาตทำงานสิ้นอายุ และประสงค์จะทำงานต่อต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนจึงจะทำงานได้

5. กรณีใบอนุญาตชำรุดหรือสูญหาย ต้องยื่นขอใบแทนใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบ

6. กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ ที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว หรือชื่อสถานที่ทำงาน ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขโดยไม่ชักช้า

 

แหล่งข้อมูล : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว

160 Comments
 1. […] tadalafil 20 mg online india […]

 2. […] buy propranolol inderal online […]

 3. […] benadryl birth control pills […]

 4. […] ventolin inhaler to buy + uk […]

 5. […] para que sirve lamisil tabletas […]

 6. […] arimidex discount coupons […]

 7. […] where can i buy nizoral shampoo in the philippines […]

 8. […] dulcolax laxative tablets pregnancy […]

 9. […] lipitor discount copay card […]

 10. […] amitriptyline price […]

 11. […] diclofenac-ratiopharm 50 mg filmtabletta […]

 12. […] buy+cozaar+without+prescription […]

 13. […] cheap celebrex no prescription […]

 14. […] where to order clonidine online […]

 15. […] where can i buy allopurinol […]

 16. […] clindamicina en crema para qué sirve[…]

  clindamicina en crema para qué sirve

 17. fluoxetine and tyramine

  fluoxetine and tyramine

 18. withdrawals from zoloft

  withdrawals from zoloft

 19. cymbalta vs zoloft weight gain

  cymbalta vs zoloft weight gain

 20. what is cephalexin 500 mg capsule used for

  what is cephalexin 500 mg capsule used for

 21. lexapro initial side effects

  lexapro initial side effects

 22. gabapentin ciprofloxacin

  gabapentin ciprofloxacin

 23. duloxetine recreational reddit

  duloxetine recreational reddit

 24. how long for keflex to start working

  how long for keflex to start working

 25. can you smoke weed while taking escitalopram

  can you smoke weed while taking escitalopram

 26. sildenafil price comparison uk

  sildenafil price comparison uk

 27. azithromycin ointment

  azithromycin ointment

 28. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนต่างด้าว

  https://mg-prof.com/metu-id-graduation-project-exhibition-2014/

 29. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนต่างด้าว

  https://www.benaventelectrodomesticos.com/hola-mundo/

 30. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนต่างด้าว

  https://hkparliament.org/香港議會與一國兩制水溝油/

 31. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนต่างด้าว

  http://imen-ammari.tn/aside-post-format/

 32. cephalexin dose for uti

  cephalexin dose for uti

 33. ciprofloxacin hcl 500 mg para que sirve

  ciprofloxacin hcl 500 mg para que sirve

 34. can you take bactrim and amoxicillin together

  can you take bactrim and amoxicillin together

 35. bactrim for cellulitis

  bactrim for cellulitis

 36. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนต่างด้าว

  http://burgeranger.com/burger-sampah-om-burger/

 37. amoxicillin and clavulanate potassium used for

  amoxicillin and clavulanate potassium used for

 38. neurontin and clonazepam

  neurontin and clonazepam

 39. how long does flexeril make you sleepy

  how long does flexeril make you sleepy

 40. is augmentin the same as amoxicillin

  is augmentin the same as amoxicillin

 41. depakene vs depakote

  depakene vs depakote

 42. side effects effexor

  side effects effexor

 43. diclofenac epolamine

  diclofenac epolamine

 44. ddavp injection indication

  ddavp injection indication

 45. diltiazem er 120mg

  diltiazem er 120mg

 46. other drugs like flomax

  other drugs like flomax

 47. contrave tab 8-90mg

  contrave tab 8-90mg

 48. is escitaloprám the same as citalopram

  is escitaloprám the same as citalopram

 49. association statine ezetimibe

  association statine ezetimibe

 50. medication cozaar

  medication cozaar

 51. alternatives to allopurinol

  alternatives to allopurinol

 52. aspirin chemical structure

  aspirin chemical structure

 53. amitriptyline weight gain

  amitriptyline weight gain

 54. celecoxib package insert

  celecoxib package insert

 55. remeron restless leg

  remeron restless leg

 56. acarbose interactions

  acarbose interactions

 57. repaglinide innovator

  repaglinide innovator

 58. semaglutide 20 mg

  semaglutide 20 mg

 59. robaxin controlled substance

  robaxin controlled substance

 60. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนต่างด้าว

  https://heyphx.com/concert-reviews/billy-joel/

 61. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนต่างด้าว

  https://www.valentinalabstore.com/wp-content/plugins/stileinverso-privacy-cookies/helpers/cookie-config.php?force=true

 62. tamsulosin to doxazosin conversion

  tamsulosin to doxazosin conversion

 63. voltaren emulgel 30gr tube (generic

  voltaren emulgel 30gr tube (generic

 64. tizanidine and flexeril

  tizanidine and flexeril

 65. oral acne medication spironolactone

  oral acne medication spironolactone

 66. ivermectin generic cream

  ivermectin generic cream

 67. venlafaxine hcl er reviews

  venlafaxine hcl er reviews

 68. synthroid deutsch

  synthroid deutsch

 69. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนต่างด้าว

  https://gerdek.org/122673-homemade-solo-amateur-masturbation-80.html

 70. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนต่างด้าว

  https://www.sirculate.com/starting-with-why/

 71. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนต่างด้าว

  https://pursuewellness.us/2022/05/everything-you-need-to-know-about-insulin-resistance/

 72. cialis online pills

  cialis online pills

 73. where to buy levitra online

  where to buy levitra online

 74. sildenafil citrate dosage

  sildenafil citrate dosage

 75. sildenafil coupon

  sildenafil coupon

 76. best generic tadalafil

  best generic tadalafil

 77. buy levitra 20mg

  buy levitra 20mg

 78. simvastatin uk pharmacy

  simvastatin uk pharmacy

 79. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนต่างด้าว

  https://cashinsecond.com/we-see-that-you-recorded-which-twice-and-so-i-tend/

 80. generic viagra 100

  generic viagra 100

 81. levitra vardenafil

  levitra vardenafil

 82. ivermectin syrup

  ivermectin syrup

 83. how to get viagra over the counter

  how to get viagra over the counter

 84. topical ivermectin cost

  topical ivermectin cost

 85. vardenafil canadian pharmacy

  vardenafil canadian pharmacy

 86. ivermectin pill cost

  ivermectin pill cost

 87. research chemicals tadalafil purchase peptides

  research chemicals tadalafil purchase peptides

 88. sunrise pharmaceutical tadalafil

  sunrise pharmaceutical tadalafil

 89. ivermectin 15 mg

  ivermectin 15 mg

 90. order stromectol online

  order stromectol online

 91. buy stromectol pills

  buy stromectol pills

 92. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนต่างด้าว

  https://nougyou-shizai.jp/buy/83

 93. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนต่างด้าว

  https://bourbonsippers.com/weller-full-proof-bourbon/

 94. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนต่างด้าว

  https://jcalcleaning.com/uncategorized/hello-world/

 95. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนต่างด้าว

  https://cert-antrep.ro/2023/09/05/politikon-the-iapss-journal-of-political-science/

 96. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนต่างด้าว

  https://webdesignerne.dk/4-grunde-til-at-du-boer-bruge-et-influencerbureau-til-din-influencer-marketing-strategi/

Leave a Reply