Tag Archives: แรงงานต่างด้าว

June 23, 2017

การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ

ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง   การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ตามที่กระทรวงแรงงาน ดำเนินการจัดระบบและกำหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติลาว และกัมพูชา   ด้วยการพิสูจน์สัญชาติและให้ได้รับเอกสารแสดงตัวแทนหนังสือเดินทาง ตลอดจนได้รับอนุญาตทำงานในอาชีพกรรมกรและผู้รับใช้ในบ้าน   ทำให้สถานะของแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว และกัมพูชาดังกล่าว   เปลี่ยนเป็นผู้เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย   ส่งผลให้ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวที่ทำงานกับนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป   ต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)   พ.ศ. ๒๕๓๗ และ   (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ยกเว้นลูกจ้างของกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมิได้ใช้ลูกจ้างตลอดปีและไม่มีงานลักษณะอื่นรวมอยู่ด้วย   รวมทั้งลูกจ้างของนายจ้างที่จ้างไว้เพื่อทำงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวเป็นการจรหรือเป็นไปตามฤดูกาล โดยนางจ้างมีหน้าที่ดำเนินการดังนี้   ๑. นายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมแล้ว ให้แจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างคนต่างด้าวที่เป็นผู้ประกันตนตามแบบ สปส.๑-๐๓   ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ลูกจ้างนั้นเป็นผู้ประกันตนพร้อมหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน คือ (๑) ใบอนุญาตทำงาน […]